Machtiging Wet natuurbescherming aan derden

Afbeelding 1


Machtiging

Ontheffing Soortenmanagementplan gemeente
Etten-Leur 2021


Wet natuurbescherming

Op 12 april 2021 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant de gemeente Etten-Leur een ontheffing verleend voor de Wet natuurbescherming (art. 3.3, eerste lid en art. 3.8, eerste lid) voor de duur van 5 jaar (tot en met 15 april 2026). De gemeente Etten-Leur is bevoegd om deze ontheffing door te schrijven naar andere partijen door middel van een machtiging. Doel van de machtiging is te borgen en inzichtelijk te maken dat de gemachtigde zich aan de voorwaarden uit  de ontheffing houdt. De ontheffinghouder (gemeente) blijft ook bij doormachtiging verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van alle aan de ontheffing verbonden voorschriften. Eventuele schade door aansprakelijkheid zal de gemeente verhalen op de gemachtigde en behoudt de mogelijkheid om de machtiging onverwijld in te trekken. Met dit formulier kan de ontheffingshouder derden gebruik laten maken van deze ontheffing.


1.Gegevens ontheffingshouder

Organisatie

Gemeente Etten-Leur

Contactpersoon


Functie


Postbus

10100

Postcode

4875 AA

Plaats

Etten-Leur2. Gegevens gemachtigde

Naam


Contactpersoon


Functie


Postbus


Postcode


Plaats


Naam ecologisch begeleider project
3. Beschrijving project

Hier het project beschrijven waarvoor de machtiging wordt aangevraagd.
Adres
Beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden (zoals slopen van, nieuwbouw ed).

4. Voorwaarden machtiging

  1. De machtiging gaat in op het moment van ondertekening en is alleen geldig voor het project.

  2. Gemachtigde stuurt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden het meldingsformulier uit de ontheffing op aan de ODBN en de gemeente (voorschrift 1).

  3. Gemachtigde meldt gelijktijdig bij de gemeente de mitigerende en compenserende maatregelen in aantal en plaats (voorschrift 10) .

  4. Gemachtigde meldt onmiddellijk via info@odbn.nl en bij de gemeente indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen (voorschrift 6).

  5. Gemachtigde dient per project een logboek bij te houden, op verzoek van de gemeente dient dit te worden overhandigd (voorschrift 12).

  6. Gemachtigde draagt alle gegevens aan die de gemeente nodig heeft het bijhouden van de salderingsboekhouding in de digitale kaart (WebGisPublisher) (voorschrift 13).

  7. De voorbereidingen en de werkzaamheden dienen volgens het SMP en de werkprotocollen te worden uitgevoerd. Dit dient door een deskundige op het gebied van ecologie te worden begeleid.

  8. Nieuwbouw en renovatie wordt overeenkomstig het SMP en de voorschriften van de ontheffing natuurinclusief uitgevoerd. Bij sloop wordt te allen tijde gecompenseerd in de nieuwbouw, een en ander overeenkomstig de werkprotocollen.

  9. De gemachtigde dient zich te houden aan de voorschriften van de door GS op 12 april 2021 verleende ontheffing.

  10. Onvoorziene zaken en omstandigheden dienen onverwijld te worden gemeld bij ontheffinghouder.


Afbeelding 2

5. Tussentijdse intrekking Machtiging

Bij niet naleving van de voorwaarden uit de ontheffing van GS van Noord-Brabant d.d. 12 april 2021 zal het college de machtiging intrekken.6. Machtiging

Hierbij verklaart gemachtigde dat hij/zij bevoegd is om deze machtiging te ondertekenen en dat het formulier naar waarheid is ingevuld en dat hij/zij de voorwaarden zoals opgeschreven onder 4 zal uitvoeren.. Ondertekening

Plaats: Etten-Leur

Plaats

datum

Datum

Handtekening ontheffingshouder

Handtekening gemachtigde


Namens burgemeester en wethouders
Rene Reijngoudt
Afdelingshoofd LeefomgevingAfbeelding 3

Voor alle informatie over Gemeente Etten-Leur gaat u naar src="/Ondernemer/Afval/Milieu/Soortenmanagementplan_SMP_beschermde_diersoorten/Machtiging_Wet_natuurbescherming_aan_derden.std?subobjectname=dsimg__779a631a.jpg"www.etten-leur.nl of bel ons op nummer 14 076.
U bent, op afspraak, welkom
bij Gemeente Etten-Leur in het stadskantoor.