Bestemmingsplan inzien

In een bestemmingsplan is vastgelegd  waar woningen, winkels, andere bebouwing  en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond en de bebouwing  maar ook over de maximale afmetingen van de bebouwing. Bestemmingsplannen zijn nodig om een goed woon- en leefklimaat te behouden.

Bestemmingsplannen inzien

De gemeente biedt de  bestemmingsplannen digitaal aan. Dit is verplicht voor alle gemeenten in Nederland. Vanuit elke willekeurige locatie kunnen bestemmingsplannen worden ingezien. Daarvoor is één locatie aangewezen namelijk ruimtelijkeplannen.nl. Vul de naam van het plan in en u vindt de kaart en alle bijbehorende documenten.

Naast het digitale bestemmingsplan kan een papieren versie van het bestemmingsplan nog steeds in het stadskantoor worden ingezien.

Inwerkingtreding Omgevingswet

U heeft er vast al eens over gehoord. Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De lappendeken van bestemmingsplannen die onze gemeente nu kent is dan verleden tijd. Straks heeft Etten-Leur één omgevingsplan met alle lokale regels. Door de bundeling van 26 bestaande wetten wordt ook de vergunningverlening eenvoudiger, overzichtelijker en sneller gemaakt.

Het opstellen van het nieuwe omgevingsplan kost tijd. Gemeenten krijgen tot eind 2031 de tijd om de regels uit de oude plannen om te zetten in een nieuw omgevingsplan. De reeds bestaande bestemmingsplannen worden een onderdeel van het nieuwe omgevingsplan. Vanaf 1 januari 2024 kunnen geen nieuwe bestemmingsplannen en wijzigingsplannen meer ter inzage worden gelegd. Dit is geregeld in het overgangsrecht.

Hoe werkt het overgangsrecht?

In de Omgevingswet is overgangsrecht opgenomen voor ruimtelijke plannen en vergunningen:

Bestemmings- en wijzigingsplannen die vóór 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage zijn gelegd, worden nog volgens het oude regime (Wet ruimtelijke ordening) afgehandeld. Plannen die niet meer vóór 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage worden gelegd, moeten worden opgebouwd als een wijziging van het omgevingsplan.
Bij een aanvraag omgevingsvergunning wordt de dag waarop de aanvraag is ingediend als ‘kantelmoment’ gehanteerd. Dit betekent dat als de aanvraag is ingediend vóór 1 januari 2024, het besluit wordt voorbereid en vastgesteld op basis van het ‘oude’ recht. Voor aanvragen die op of na 1 januari 2024 worden ingediend, geldt de Omgevingswet.
Heeft het nu nog zin om een nieuw bestemmingsplan op te stellen?

De gemeente Etten-Leur heeft, gemiddeld genomen, ongeveer 9 maanden nodig om een bestemmingsplan of een wijzigingsplan op te stellen en ter inzage te leggen. Daarom zijn we vanaf begin dit jaar gestopt met het in behandeling nemen van verzoeken om herziening van bestemmingsplannen en wijzigingsplannen. Reeds in behandeling genomen zaken worden dit jaar afgewerkt. Dit betekent niet dat er geen mogelijkheden meer zijn om uw ontwikkeling toch te kunnen realiseren. Wellicht kan een ontwikkeling worden gerealiseerd met een omgevingsvergunning, die nog wel onder het ‘oude’ recht kan worden afgehandeld. Samen met u onderzoeken wij graag welke mogelijkheid het beste bij uw ontwikkeling past.

Hoe gaat de gemeente om met eerder gedane toezeggingen?

Ook eerder verkregen toezeggingen komen met de bestemmingsplanstop of met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet niet te vervallen. Er is dus geen noodzaak om nog vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag in te dienen vanwege een eerder gedane toezegging. Wel moet u er rekening mee houden dat een toezegging uit het verleden een momentopname betreft. Indien u in de (nabije) toekomst uitvoering wilt geven aan een eerder gedane toezegging, dan zullen wij samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen het dan geldende beleid, de toepasselijke regelgeving en de mogelijkheden onder de Omgevingswet.

Informatie

Momenteel zijn wij ons als gemeente Etten-Leur zo goed mogelijk aan het voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een grote wetswijziging brengt echter ook vragen en onduidelijkheden met zich mee. Dat kan betekenen dat de doorlooptijd in procedures toeneemt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met ons team Ruimte & Economie via info@etten-leur.nl

Onderdelen van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een planverbeelding (plankaart)
  • planregels
  • een plantoelichting

Op de planverbeelding zijn de bestemmingen door middel van kleuren, lijnen en tekens aangegeven. In de planregels is vastgelegd wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. De plantoelichting geeft een beschrijving van het plangebied en wat de plannen van de gemeente zijn met het gebied of de buurt.

Het bestemmingsplan geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf. Het gemeentebestuur geeft opdracht tot het maken van een nieuw bestemmingsplan of tot het herzien van een bestaand plan. Soms wordt een bestemming herzien omdat een burger of een bedrijf daarom vraagt

Rechtsgeldigheid bestemmingsplannen

Zowel het papieren als het digitale exemplaar betreffen een weergave van de inhoud. Beide zijn rechtsgeldig. Het verschil zit in de manier waarop het is weergegeven, niet in de inhoud. Als er toch sprake is van een verschil tussen de beide versies dan is het digitale bestemmingsplan doorslaggevend.

 

 

Niet gevonden wat u zocht?

Kunt u niet vinden waar u naar op zoek bent? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.