Handhaving

Nederland kent veel wetten en regels, waaraan iedereen zich moet houden. De gemeente controleert onder andere of de landelijke en plaatselijke wet- en regelgeving worden nageleefd. Als geconstateerd wordt dat regels worden overtreden, worden de overtreders hier op aangesproken.

Handhavingstraject

Wanneer een situatie niet op te lossen is, dan moet de gemeente een officieel handhavingstraject opstarten. De gemeente heeft namelijk in beginsel een plicht om te handhaven. Het handhavings­traject moet ervoor zorgen dat de strijdige situatie wordt beëindigd. Hieronder worden in het kort de stappen beschreven die doorlopen worden.

Stap 1: Gespreksfase

Als eerste probeert een medewerker van de gemeente een persoonlijk gesprek aan te gaan met de overtreder. Tijdens zo’n eerste gesprek kan vaak al veel opgelost worden. Daarnaast krijgt de overtreder een zogenaamde constateringsbrief. Hierin legt de gemeente uit wat er niet volgens de geldende regels is en hoe dat op te lossen is. Hiervoor wordt de overtreder meestal een bepaalde tijd geboden. De gemeente is altijd bereid om mee te denken naar mogelijke oplossingen binnen de geldende regels.

Stap 2: Voornemen tot handhaving

Is de overtreding na de afgesproken termijn niet beëindigd, dan volgt een brief met daarin het voornemen tot handhaving. Hierin wordt opnieuw een termijn geboden om de overtreding te beëindigen en waarom. Ook staat in deze brief wat de mogelijke gevolgen zijn als dat niet gebeurd.

Indien de overtreder het daarmee niet eens is, kan hij of zij daartegen zienswijzen indienen. Afhankelijk van de inhoud van die zienswijzen kan de gemeente besluiten om af te zien van handhaving. Dit komt echter niet vaak voor.

Stap 3: Handhavingsbeschikking

Als dan nog blijkt dat de overtreding niet beëindigd is, dan neemt de gemeente een definitieve beslissing. De overtreder ontvangt dan een handhavingsbeschikking. Daarin staat precies wat de overtreder binnen welke (begunstigings)termijn moet doen. Hiertegen is nog wel bezwaar mogelijk.

Het kan gebeuren dat deze beschikking ook in een keer verstuurd wordt bij constatering  van een overtreding. Dit gebeurt meestal bij een stillegging van bepaalde werkzaamheden. Dit om te voorkomen dat de situatie alleen maar erger wordt.

Stap 4: Daadwerkelijke handhaving

Wanneer de overtreding niet binnen de begunstigingstermijn is beëindigd, dan volgt daadwerkelijke handhaving. Dat betekent dat de in de handhavingsbeschikking genoemde sancties worden opgelegd. Dit kan een last onder dwangsom zijn (een soort boete) of een last onder bestuursdwang. In dit laatste geval zal de gemeente een einde maken aan de overtreding (door bijvoorbeeld iets af te breken) op kosten van de overtreder.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.