Evenement organiseren

stersymbool

Voor het organiseren van een evenement is een vergunning nodig van de gemeente waar het evenement plaats zal vinden. In sommige gevallen kan worden volstaan met een melding.

formulier

In onderstaande documenten vindt u alle informatie over het organiseren van een evenement:

 • Handboek Evenementen
 • Evenementenbeleid 2015
 • Folder Toegankelijkheid Evenementen
 • Richtlijn constructieve veiligheid bij evenementen
 • Prijslijst 2019 Voorzieningen Evenementen

Raadpleeg het Evenementenbeleid 2015 en Handboek Evenementen voor o.a. het locatiebeleid, geluidnormen, beperkt/niet toegestane evenementen en voor een toelichting op de regelgeving, de procedures en de facilitaire dienstverlening.
U vindt deze documenten aan de rechterzijde van deze pagina.

Melding of vergunning

stersymbool

Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan kunt u volstaan met een melding van uw evenement. Deze voorwaarden staan vermeld op het webformulier 'Evenementen melding' of het schriftelijke formulier ‘meldingsformulier kleine evenementen’.

Melden


Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, kunt u gebruik maken van het meldingsformulier. Wordt niet aan een of meerdere voorwaarden voldaan, dan kan er niet worden volstaan met een melding. U dient dan gebruik te maken van het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. Hiervoor geldt een behandeltermijn van 8 weken.

Vergunning


Bij een vergunning kan gekozen worden om een eenmalige vergunning of een vergunning voor 3 jaar aan te vragen. U komt voor de zogenaamde meerjarenvergunning in aanmerking als het evenement een keer eerder in dezelfde vorm (qua opzet, aard/karakter, duur, omvang, locatie, aantal bezoekers, doelgroep, muzieksoort) in Etten-Leur heeft plaatsgevonden, georganiseerd door dezelfde organisatie, waarbij de gestelde voorschriften zijn nageleefd en uit de evaluatie (in de evenementencommissie) is gebleken dat het evenement in zijn geheel goed en positief is verlopen.

Voor elke editie dient de organisatie kritisch te kijken naar de meerjarenvergunning(en) / ontheffingen en zorgt ervoor dat aan de gestelde voorschriften wordt voldaan. Als er geen wijzigingen zijn, kunt u dit doorgeven via: 

 • het webformulier 'verklaring meerjarenvergunning evenementen' of
 • het schriftelijke aanvraagformulier 'verklaring meerjarenvergunning evenementen' 

Zijn er wel wijzigingen, dan gebruikt u het schriftelijke aanvraagformulier 'evenementenvergunning' voor het onderdeel dat wijzigt.

Evenementen in bestaande bouwwerken

stersymbool

Bestaande bouwwerken kunnen in het kader van het vaste gebruik meldings- of vergunningsplichtig zijn. Als er geen meldings- of vergunningsplicht geldt, of wanneer de voorgenomen activiteiten niet zijn meegenomen in de gebruiksmelding of gebruiksvergunning, moet de activiteit afzonderlijk worden getoetst door de brandweer. Hiervoor moet een melding ingediend of een vergunning aangevraagd worden via www.omgevingsloket.nl.

Tappunten

glassymboolformuliersymbool

Als u bij een evenement een tappunt wilt plaatsen, vraagt u daarvoor een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan. 

Aanvraag/melding

U vindt de (digitale) formulieren aan de rechterzijde van deze pagina

 

apenstaartjetelefoon

Het wordt aanbevolen om, wanneer u een nieuw evenement wilt organiseren,eerst met het evenementenloket contact op te nemen, voordat u uw aanvraag indient. Het evenementenloket is bereikbaar via apv@etten-leur.nl of via het vijfcijferige telefoonnummer: 14 076.

Kosten

euroteken

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht. In 2019 gelden de volgende tarieven:

Evenementenvergunning

Klein

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: €119,15
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: €132,40
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: €33,10

Groot

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: €181,35
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: €201,45
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: €50,35

Circus/kermis/stuntshow

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: €181,35
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: €201,45
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: €50,35

Markt

Een markt, die qua omvang, effecten voor de omgeving en de risico’s die het evenement met zich mee kan brengen gelijkgesteld kan worden met een vergunningsplichtig klein evenement:

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: €119,15
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: €132,40
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: €33,10

Een markt, die qua omvang, effecten voor de omgeving en de risico’s die het evenement met zich mee kan brengen gelijkgesteld kan worden met een vergunningsplichtig groot evenement:

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: €181,35
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: €201,45
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: €50,35

Ontheffing artikel 35 Drank en Horeca Wet

In behandeling nemen van een aanvraag voor een:

 • Ontheffing voor 1 editie: €59,05
 • Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor 3 jaar: €65,60
 • Ondergeschikte wijziging ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet: €16,40