Subsidie en/of ondersteuning aanvragen

De gemeente subsidieert verenigingen, stichtingen en inwoners voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de door de gemeente gestelde maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen.

Hoe vraagt u subsidie voor 2023 aan?
U kan tot 1 oktober online subsidie aanvragen. Aanvragen die daarna binnen gekomen zijn, of onvolledig zijn worden niet meer getoetst. 
 
 

Enkele wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren:

  • U kunt een aanvraag voor subsidie alleen indienen met eherkenningniveau 2+.  Heeft u nog geen eherkenning, vraag deze aan via deze link. Let op; het aanvragen van eherkenning kan enkele weken duren, vraag dit tijdig aan.

Doordat u met DigiD financieel en inhoudelijk persoonlijk aansprakelijk bent voor de subsidie en dit rechtmatig niet juist is kunt u alleen via eherkenning subsidie aanvragen.

  • Namens uw organisatie doet u 1 subsidie aanvraag. In de aanvraag kunt u voor verschillende projecten en activiteiten subsidie aanvragen.
  • Wij vragen om een uitgebreide toelichting op het project of activiteit.
  • De begroting van uw organisatie en de activiteiten levert u aan via het formulier begroting subsidieaanvraag .
  • U upload een kopie van het saldo van de bankrekeningen van uw organisatie met als peildatum 1 september 2022.

Waar nodig kunt u een toelichting geven op de bank- en spaarrekening in het daarvoor bestemde opmerkingen vak.

  • Houd uw subsidiebeschikking 2022 bij de hand voor de aanvraag van 2023.
Waarop wordt de aanvraag getoetst?

De gemeente beoordeelt subsidieaanvragen op basis van de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregelingen. De ASV regelt het subsidieproces en de subsidieregeling beschrijft aan welke maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelstellingen verenigingen moeten voldoen.

Binnen de subsidieregel toetsen we de aanvraag op:

  • Voldoet deze aan de desbetreffende subsidieregel?
  • Voldoet deze aan de specifiek benoemde maatschappelijke effecten?
  • Voldoet deze aan de specifiek genoemde kosten/ ondersteuning die voor subsidie in aanmerking komen?
Contactpersonen subsidieregelingen

Als u vragen heeft over uw aanvraag, dan neemt u contact op met degene die over uw beleidsveld gaat.

Beleidsveld Contactpersoon Emailadres
Adviesorganen Elly Kerstens Elly.kerstens@etten-leur.nl
Zorg Frank Theys Frank.Theys@etten-leur.nl
Cultuur Natasja van der Sluis-Rosier
en Ilse van Meggelen

Natasja.Rosier@etten-leur.nl
Ilse.vanmeggelen@etten-leur.nl

Internationale betrekkingen Rick den Haan Rick.denHaan@etten-leur.nl
Jeug- en Jongerenwerk Peter van Dorst Peter.vanDorst@Etten-Leur.nl
Monumenten Cynthia van Dongen-Soeters Cynthia.vanDongen-Soeters@etten-leur.nl
Sport Ad de Jong Ad.deJong@etten-leur.nl
Verkeer Kitty van Baaren Kitty.vanBaaren@etten-leur.nl
Vogel- en natuurbeschermingVogel- en natuurbeschermingVogel- en natuurbescherming Ludo van Beckhoven Ludo.vanBeckhoven@etten-leur.nl
Wijk, buurtschappen en seniorenverenigingen Miranda Boere

Miranda.boere@etten-leur.nl

 

Verantwoording subsidie 2022

Als u in 2022 subsidie ontving, stuurt u vòòr 1 april 2023 uw verantwoording in. Daarna kunnen wij de subsidie 2022 vaststellen.

Inhoudelijke verantwoording
In uw subsidiebeschikking 2022 staat hoe u de ontvangen subsidie moet verantwoorden. Zowel de afspraken die gemaakt zijn met uw contactambtenaar als de verplichtingen, die de subsidie met zich meebrengt, staan hierin.

In de verantwoording geeft u aan hoe u de subsidie heeft uitgevoerd. Maak hierin de vergelijking met de subsidieaanvraag en de beschikking. Staan er specifieke afspraken en/of verplichtingen vermeld in de beschikking, dan lezen wij dit graag terug.

Financiële verantwoording
Bij de subsidieaanvraag heeft u een financieel document geüpload. Mogelijk zijn hierover aanvullende vragen gesteld.
Over de ingediende financiële informatie lezen wij graag de financiële resultaten. Dit doet u door de jaarstukken, balans, verlies/winstrekening toe te voegen. Mocht u een toelichting hebben op de inhoudelijke financiële informatie, voeg deze toe in het document.  

Controleprotocol subsidie
Bent u in uw subsidiebeschikking verplicht tot een controleverklaring door een onafhankelijke accountant, dan gebruikt u hiervoor het controleprotocol  Dit is een handleiding voor de accountant van de subsidieontvanger voor de controle op de besteding van de subsidie.

Covid-19 invloed
Hebben de covid-19 maatregelen invloed gehad op uw subsidie? Maak dit kenbaar in de verantwoording.
Ook als u dit eerder heeft aangegeven in de subsidieaanvraag 2023 of in afstemming met de contactambtenaar. 
Wij ontvangen graag een volledig inzicht in het totale verantwoordingsstukken.

EHerkenning
Voor het indienen van het verzoek tot subsidievaststelling heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig.
Hiermee logt u in om uw gegevens te uploaden en daarmee formeel het verzoek tot subsidievaststelling in te dienen.

Alles duidelijk? Dan kunt u nu de verantwoording doen Subsidievaststelling