Terugmelding basisregistratie

Zijn gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) of Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) niet juist, dan kunt u hier een melding van maken.

U kunt de melding online doen online terugmelden

Melding BRP

U maakt een melding voor de BRP als de adresregistratie van een persoon niet klopt.

Melding BGT

U maakt een melding voor de BGT als:

 • een pand nieuw, gewijzigd of gesloopt is
 • bomen, lantaarnpalen enz. niet op kaart of  wel op kaart staan, maar niet meer buiten
 • een adres in de kaart onjuist is of niet juist geplaatst is in de kaart
 • de weg- en groensituatie gewijzigd is en niet juist op kaart staat
Melding BAG

U maakt een melding voor de BAG als:

 • het adres niet klopt
 • de status van een pand niet klopt
 • de gebruiksoppervlakte niet klopt
 • de gebruiksfunctie niet klopt
 • de pandgeometrie niet klopt
 • het bouwjaar van een pand niet klopt
Beoordeling BAGmelding

De BAG beheerder beoordeelt binnen twee werkdagen of uw correctieverzoek terecht is. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Als de BAG beheerder ver­moedt dat er in­der­daad iets on­juist is of ont­breekt in de BAG, wordt het ge­ge­ven aan de BAG toe­ge­voegd. Bij­voor­beeld het ge­bouw met het adres. Daar­mee is het adres nog niet ge­le­ga­li­seerd. De ge­meen­te neemt het adres in on­der­zoek. U en an­de­re be­trok­ke­nen krij­gen hier­van be­richt.
 • Als de BAG beheerder on­vol­doen­de re­den ziet om aan de BAG te twij­fe­len, dan wordt uw cor­rec­tie­ver­zoek niet ver­der in be­han­de­ling ge­no­men. Ook hier­van krijgt u be­richt.

De BAG beheerder zal uw correctieverzoek in de meeste gevallen niet zelf kunnen afhandelen, maar doorzetten naar bouw- en woningtoezicht. Binnen 6 maanden laten we u weten hoe uw correctieverzoek wordt afgehandeld. Ook krijgt u bericht zodra het betreffende gegeven al dan niet definitief is gewijzigd of opgenomen in de registratie.

Het onderzoek door bouw- en woningtoezicht kan uitwijzen dat er sprake is van een niet-legitieme situatie. Dan zijn de volgende twee opties mogelijk:

 • Er wordt ge­hand­haafd. Dat be­te­kent dat de le­ga­le si­tu­a­tie wordt her­steld. Het adres dat voor de duur van het on­der­zoek in de BAG was op­ge­no­men wordt in dat ge­val in­ge­trok­ken.
 • De nieu­we si­tu­a­tie wordt ge­le­ga­li­seerd. Dit kan be­te­ke­nen dat u als­nog ver­gun­ning­pro­ce­du­res moet door­lo­pen.

.