Besluitenlijst van B&W 13 juli 2023

Toestemming gedeeltelijke verhuur MFA de Hasselbraam

SKPOEL diende in 2022 een huisvestingsaanvraag in om een gedeelte van MFA de Hasselbraam in te zetten als kinderdagverblijf. Op deze aanvraag heeft het college in 2022 besloten om medewerking te verlenen. De Hasselbraam gaat één plek bieden voor onderwijs, opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Samen spelen, leren, ontwikkelen en ontdekken in Kindcentrum de Hasselbraam.

 

Overgang van medewerkers naar Werkplein

Bij de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Werkplein Hart van West-Brabant’ is besloten dat de gemeenten Etten-Leur en Roosendaal de ondersteunende diensten verzorgen. De afgelopen jaren zijn daarvoor enkele medewerkers naar het Werkplein overgegaan, en is het Sociaal Plan Personeel ‘Werkplein Regio Etten-Leur’ opgesteld. In overleg met het Werkplein willen we per 01-08-2023 nog enkele de medewerkers overzetten van gemeente Etten-Leur naar het Werkplein. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Werkplein zal voor deze wijziging worden aangepast.

 

Verkoop voormalig raadhuis en vaststelling selectieprocedure BVC

Burgemeester en wethouders besluiten de biedingsprocedure voor de verkoop van het voormalige raadhuis te starten, vooruitlopend op het sluiten van een overeenkomst over de verkoop van de Van Goghkerk. De uitwerking van de overeenkomst voor de verkoop van de Van Goghkerk vindt nu plaats en de gesprekken daarover met de NV Van Goghsites lopen. Er bestaat voldoende vertrouwen dat binnen afzienbare termijn een koopovereenkomst kan worden getekend. Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk dat nu de biedingsprocedure voor het voormalige raadhuis wordt gestart.

 

Beantwoorden raadsvragen VVD over veiligheid rotonde

De VVD stelde vragen over de veiligheid van de rotonde Stijn Streuvelslaan – Couperuslaan. Deze beantwoordt het college met een brief.

 

Ontwerp omgevingsvisie Moerdijk

De ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Moerdijk ligt vanaf 7 juni jl. ter inzage om meningen te peilen. De opgaven waar zij de komende jaren aan willen werken, kunnen wij goed plaatsen. Ze geven ons geen aanleiding voor een verzoek tot aanpassing van de ontwerp omgevingsvisie.

 

Startnotitie Participatie onderhoud Sander

De bestrating en het groen van Sander zijn toe aan onderhoud/vervanging. De gemeente wil via participatie de belanghebbenden tijdig bij het project betrekken.

Raadsinformatiebrief netcongestie

In juni is de gemeente door Enexis geïnformeerd over congestie op een deel van (stroom)station Etten. Dat raakt grootverbruikers in verzorgingsgebied Etten-Leur, Zundert, Rucphen en Halderberge. Een nieuwe aansluiting of uitbreiding van een bestaande aansluiting is in veel gevallen niet mogelijk. Daarnaast ontvingen we via RES West-Brabant een brief over netcapaciteit, de versnelling van de energietransitie en flexibiliteit. Via een raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele situatie, de gevolgen voor Etten-Leur en de verwachte ontwikkelingen in de komende periode.

 

Raadsinformatiebrief uitvoering Transitievisie warmte

De gemeente Etten-Leur is gestart met de eerste stappen van de aanpak focuswijk in het kader van de Transitievisie warmte. Met deze Raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de tot nu toe genomen stappen.

 

Deelname aan Brabants Migratie Informatie Punt

In het Afsprakenkader Arbeidsmigratie West-Brabant dat de regiogemeenten en provincie op 9 juli 2021 met elkaar aangegaan zijn, spraken wij af om gezamenlijk te participeren en te investeren in een informatiepunt voor arbeidsmigranten. Deze pilot BMIP biedt een uitgelezen kans om daar invulling aan te geven. Dit is een onafhankelijk, betrouwbaar, digitaal meertalig en een fysiek loket. Het mobiele team helpt arbeidsmigranten en werkgevers met vragen, meldingen of mogelijk met registraties in de BRP.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 12 juli
Tijd: 19.30 uur
Activiteit: Buurtpreventiefeest
Locatie: Ut Proatuis
Collegelid: Wethouder De Weert